+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Seminarul Teologic Ortodoxă (în continuare STO) este o subdiviziune a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, care pregăteşte elevii la nivel liceal şi este creat conform deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în cadrul Instituţiei religioase Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, cu scopul desfăşurării activităţii de instruire, avînd drept obiectiv major formarea unor personalităţi creative, capabile să-şi realizeze intregul potenţial de aptitudini şi capacităţi intelectuale şi spirituale şi să contribuie astfel la redresarea culturii spirituale a poporului nostru crestin ortodox.

Activitatea este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente, ale actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în baza deciziilor Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove şi ale consiliului de administraţie a STO.

STO este Instituţia de învăţămînt secundar general care asigură elevilor o pregătire de cultură generală şi teologică de bază, necesară pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior, la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţămîntul liceal se organizează ca învăţămînt de zi, durata învăţămîntului este de 3 ani (clasele X-XII).

Studiile se desfăşoară în limba română.

Admiterea la STO se face prin concurs, care se desfăşoară în baza regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în baza deciziilor Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove şi ale consiliului de administraţie a STO. Studiile se încheie cu examenul de bacalaureat, care se desfăşoară în conformitate cu regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

   La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de înmatriculare în învăţămîntul superior. La promovarea examenelor pentru discipiinele teologice, absolvenţii obţin un certificat de studii teologice incomplete, aprobat de Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove.

   În cadrul Instituţiei religioase există unul sau cîţiva părinţi duhovnici – îndrumători spirituali ai studenţilor şi elevilor teologi;

   Părintele duhovnic pregăteşte studenţii şi elevii pentru primirea Sf. Taine; organizează cicluri de meditaţii duhovniceşti cu studenţii sau elevii;

   Preotul duhovnic îndeplineşte următoarele sarcini:

  1. organizează şi conduce rugăciunile de dimineaţă, serviciile divine şi practica liturgică, ţinînd seama de problemele pe care le ridică viaţa, colectivul de studenţi sau elevi şi de sarcinile moral-spirituale ale instituţiei.
  2. duce sistematic evidenţa pentru prezenţa la slujbele divine a studenţilor şi elevilor, îi mărturiseşte lunar, poartă de grijă ca ei să fie împărtăşiţi cu Sfintele Taine şi ia toate măsurile pentru formarea spirituală a acestora la îndeplinirea cu succes a îndatoririlor lor creştineşti.
  3. ţine legătura cu părinţii şi preotul paroh, care a dat recomandare studentului sau elevului şi îi informează despre rezultatele obţinute.
  4. informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată la serviciile divine.
  5. apreciază comportamentul studenţilor sau elevilor pe parcursul studiilor.
  6. este responsabil de elaborarea programului liturgic în vederea participării studenţilor şi elevilor la slujbele divine pe perioada de vacanţa de iarnă şi de vară.
  7. duce convorbiri duhovniceşti permanente cu fiecare student sau elev în parte, astfel, avînd posibilitatea de a cunoaşte starea familială (financiară şi moral-spirituală) a studenţilor sau elevilor.

Prezintă Organelor Administrative calificativele studenţilor şi elevilor pentru purtare şi frecvenţa la Biserică, întocmeşte caracteristica studenţilor şi elevilor absolvenţi;

Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

e-mail: semiteolog@gmail.com

 

Director  Arhimandrit Nectarie GHERMAN

Director adjunct învăţămînt Prof. grad. I, Dr. Rodica SLIVCA

 

Arhimandrit Nectarie GHERMAN

Director al Seminarului Teologic Ortodox din Chișinău

Prof. grad. I, Dr. Rodica SLIVCA –  Director adjunct învăţămînt 

al Seminarului Teologic Ortodox

Prot. Victor CERESEU – Preot spiritual

Prof. tipic, gr. didactic II