+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Facultatea include catedre de profil şi de instruire generală, laboratoare şi secţii de organizare a procesului de studii la diferite forme de învăţămînt. Facultăţile pot fi organizate sau desfiinţate prin decizia Senatului Academiei.

Facultatea cuprinde:  secţia Teologie Pastorală și secția  Studii Masterat;

Prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova (Prot.Vetcislav CAZACU)

-Decanatului Facultăţii de Teologie Ortodoxă (Decan – Prot. Andrei OISTRIC) se subordonează două catedre:

– catedra  Ştiinţe Teologice  (Şef Catedră – Prot.Veaceslav CIORBĂ)

– catedra Ştiinţe Socio-Umanistice (Şef Catedră –  Prof. Petru FURTUNĂ)

– secția  Studii Masterat (Valeriu Cebotari)

     Catedra este subdiviziune de bază care organizează şi înfăptuieşte activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe discipline înrudite. Catedra poate avea Statut de catedră special (a facultăţii), general (academică – universitară) şi interuniversitară.

Studiile universitare de Masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Disciplinele repartizate pe catedre

Ciclul I de studii (Licenţă)

Planificare anuală a ciclului I de studii

Catedra Ştiinţe Teologice (Şef Catedră – Prot. Veaceslav CIORBĂ )

Prot. Vetcislav CAZACU
Formare Spirituală
Prot.Andrei OISTRIC
Studiul Noului Testament
Prot. Lilian RAŢĂ
Catehetica, Omiletica
Prot.Victor MIHALAŞ
Teologia Pastorală
Prot. Ioan UGLEA
Teologia Dogmatică, Drept Canonic
Prot. Dorin RUSU
Patrologia
Prot. Victor CERESĂU
Teologia Liturgică
Prot. Mihail VICOL
Tipic Bisericesc, Practică Liturgică
Preot Alexandru COMENDANT
Teologie Morală Ortodoxă
Lect. Nicolae FUŞTEI
Apologetica creştină
Lector Arhimandrit Iacov  Buzu
Studiul Vechiului Testament
Lect.Octavian SOLOMON
Îndrumări Misionare

Catedra Ştiinţe Socio-Umanistice (Şef Catedră – Lect. Petru Furtună)

Lect.Preot Petru CIOBANU
Istoria bisericească universală
Prof. Petru FURTUNĂ
Istoria şi Filosofia Religiilor
Prot. Eugen ONICOV
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Prot. Veaceslav CIORBĂ
Bizantinologia
Prot. Lect. Dumitru TOLICO
Metodica Predării Religiei
Prot. Victor MIHALAŞ
Limba Slavonă
Lect.  Viorica CERNEAVSCHI
Psihologie, Pedagogie
Lect. Eleonora SLIVCA
Limba Franceză
Lect. Alexandru VACULA
Limba Latină, Limba Greacă
Lect. Olesea  SILENCO
Muzica bisericească

PROFESORII

Se aleg prin hotărîrea Senatului ATOM la propunerea Decanatului. Funcţiile didactice, ocupate prin concurs, se confirmă periodic pe criterii profesionale, ştiinţifice, pedagogice şi morale, conform prevederilor legale şi regulamentului adoptat de Senat;

–       Cadrele didactice cu funcţia de bază în Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova pot efectua activităţi de învăţămînt şi cercetare la alte instituţii de învăţămînt superior de stat sau particulare cu avizul Decanului şi aprobarea Rectorului;

–       Cadrele didactice asociate sau invitate, în relaţia cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cadrele didactice cu funcţia de bază;

În relaţia cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, personalul didactic are următoarele drepturi:

a) dreptul de a presta activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică corespunzător competenţei în cadrul oricărei structuri a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova;

b) dreptul de libertate academică;

c) dreptul de a evalua după competenţa proprie, în limitele prevederilor regulamentare, activitatea şi rezultatele profesionale ale studenţilor;

d) dreptul de perfecţionare şi promovare profesională;

e) dreptul de autor şi de proprietate asupra rezultatelor muncii intelectuale şi de creaţie prestate, cu respectarea normelor legale şi deontologice;

f) dreptul de comunicare liberă a rezultatelor cercetărilor proprii, cu respectarea normelor legale şi deontologice;

g) dreptul de a face parte din şi de a înfiinţa în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova asociaţii şi fundaţii academice şi profesionale, în limita reglementărilor interne şi a normelor legale;

h) alte drepturi ce decurg din legislaţia în vigoare şi reglementările Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

În relaţia cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, personalul didactic are următoarele îndatoriri:

a) loialitatea faţă de Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova vis-a-vis de alte instituţii corespunzător poziţiei ocupate în comunitatea universitară;

b) preocuparea continuă pentru perfecţionarea pregătirii proprii pe planul obiectivelor, conţinutului şi metodologiei proceselor de învăţămînt şi de cercetare ştiinţifică;

c) îndeplinirea întocmai a obligaţiilor corespunzătoare postului ocupat, precum şi a obligaţiilor suplimentare asumate prin contracte încheiate cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

d) alte îndatoriri ce decurg din legislaţia în vigoare şi reglementările Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova;

e) de a prezenta programele analitice perfectate şi modificate la zi la cererea Decanului;

f) de a îndeplini planul ştiinţific şi sarcina didactică prevăzute în planul individual;

g) de a se prezenta obligatoriu la şedinţele de catedră;

h) de a prezenta cursurile şi întrebările pentru examene şi colocvii la catedră (precum şi în format electronic, tehnoredactat);